Věděli jste, že máme kamennou prodejnu v Praze Hostivaři a spoustu vybavení skladem? Stavte se za námi.
Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zpracování osobních údajů

  I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

  Obchodní společnost Bexamed s.r.o., IČ: 24766356, se sídlem Miranova 148/10, 102 00 Praha 10 (dále jako Bexamed) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).

  Bexamed tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

  Bexamed je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Bexamed zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Bexamed rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

  II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Bexamed zpracovává následující kategorie osobních údajů:

      Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.

      Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.

      Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a SMS.

      Údaje o transakcích mezi Bexamed a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

  III. Účely a právní důvod zpracování údajů

  Bexamed osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

      Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Bexamed a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.

      Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Bexamed vztahují. Bexamed má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.

      Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Bexamed. Oprávněným zájmem Bexamed může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Bexamed a zákazníkem. Oprávněným zájmem Bexamed může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

  IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

  Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Bexamed je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Bexamed před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Bexamed a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany Bexamed zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

  Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Bexamed, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu info@bexamed.cz. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

  V. Příjemci osobních údajů

  Bexamed poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Bexamed takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Bexamed. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Bexamed osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

  VI. Práva zákazníka

  Zákazník je oprávněn požadovat od Bexamed přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Bexamed a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.
  Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  VII. Uchovávání osobních údajů

  Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Bexamed a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Bexamed. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

  Praha, 22. 5. 2018


  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím s použitím všech souborů cookies
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?